We build new homes and farm houses in North Pembrokeshire, Carmarthenshire and Ceredigion

Who are we? History.

Cartrefi Einon Homes is an independent limited company based in a small village in west Wales near Llandysul, Carmarthenshire. The company is a family run business which started trading in 1978. The company Director Marc Lewis has been in the construction industry and with the company since 1996. We have been designing and building homes of the highest quality for over 30 years, and as a result have gained not only wide experience and expertise in their design and construction, but with a humane and sympathetic understanding of what people want and need in their new home. We serve within areas of Carmarthenshire, Ceredigion, and Pembrokeshire. We at Cartrefi Einon Homes are very proud to have won the best individual new home category by LABC building excellence award in South Wales.

Our aim is to provide homes of the highest quality, and to achieve this we offer an extensive and personal service, using the best quality materials from highly experienced craftsmen in their field. Our workers are highly qualified craftsmen, who are passionate about providing high quality homes. We offer a traditional build and timber frame service. Our specialist timber frames are all built in-house, in our workshop. As we know, every customer is different and after a different aesthetic, with that in mind we try to create a high value service that is tailored to suit each client, offering everything from support and assistance in the initial planning, throughout construction, fixtures and fittings to decorating and landscaping.
We take our responsibility for the environment and local habitats very seriously. We recycle and reuse all products where possible. We are a dynamic company that looks to the future, and we continuously strive to make use of new technologies to provide more sustainable housing and help/advise clients in these areas.

As part of our comprehensive service, we can offer advice on the purchase of your plot and assist you with suggestions on the layout and design of your new home. We create homes that exceed expectations. From small scale to large scale, ensuring that every detail is perfect. Importantly, we are in no way limited to any designs. Our service means that we are always ready to work in partnership with the client to produce a design of your choice, before proceeding to construction. Our aim is to create a home of the highest quality.


Pwy ydyn ni? Hanes y cwmni.

Mae Cartrefi Einon Homes yn gwmni cyfyngedig annibynnol sydd wedi’i leoli mewn pentref bach yng ngorllewin Cymru ger Llandysul, Sir Gaerfyrddin. Mae'r cwmni yn fusnes teuluol a ddechreuodd fasnachu yn 1978. Mae'r cwmni Cyfarwyddwr Marc Lewis, wedi bod yn y diwydiant adeiladu ac yn y cwmni ers 1996. Rydym wedi bod yn dylunio ac adeiladu cartrefi o’r safon uchaf ers dros 30 mlynedd, ac o ganlyniad wedi ennill nid yn unig brofiad ac arbenigedd eang yn eu dylunio a'u hadeiladwaith, ond gyda dealltwriaeth ddynol a chydymdeimladol o'r hyn y mae pobl ei eisiau a'i angen yn eu cartref newydd. Rydym yn gwasanaethu o fewn ardaloedd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Benfro. Rydym ni yn Cartrefi Einon Homes yn falch iawn o fod wedi ennill gwobr rhagoriaeth adeiladu cartref newydd unigol gorau yn De Cymru wrth LABC. 

Ein nod yw darparu cartrefi o ansawdd uchaf, ac i gyflawni hyn rydym yn cynnig gwasanaeth helaeth a phersonol, gan ddefnyddio deunyddiau o’r safon gorau gan grefftwyr profiadaol iawn yn eu maes. Mae ein gweithwyr yn grefftwyr cymwys iawn, sydd yn angerddol mewn darparu cartrefi o ansawdd uchel. Rydym yn cynnig gwasanaeth adeiladu traddodiadol a ffrâm bren. Mae ein fframiau pren arbenigol yn cael eu hadeiladu i gyd yn fewnol, yn ein gweithdy. Fel y gwyddom, mae pob cwsmer yn wahanol ac ar ôl esthetig gwahanol, gyda hynny mewn golwg rydym yn ceisio creu gwasanaeth gwerth uchel sydd wedi'i deilwra i weddu i bob cleient, gan gynnig popeth o gefnogaeth a chymorth yn y cynllunio cychwynnol, trwy gydol y gwaith adeiladu, gosodiadau a ffitiadau i addurno a thirlunio.

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb dros yr amgylchedd a chynefinoedd lleol o ddifrif. Rydym yn ailgylchu ac yn ail ddefnyddio pob cynnyrch lle bo modd. Rydym yn gwmni deinamig sydd yn edrych i'r dyfodol ac rydym yn ymdrechu'n barhaus i wneud defnydd o dechnolegau newydd i ddarparu tai mwy cynaliadwy a helpu/cynghori cleientiaid yn y meysydd hyn.
Fel rhan o'n gwasanaeth cynhwysfawr, gallwn gynnig cyngor ar brynu tir, a'ch cynorthwyo gydag awgrymiadau ar gynllun a dyluniad eich cartref newydd. Rydym yn creu cartrefi sydd yn mynd y tu hwnt i'r disgwyl. O raddfa fach i raddfa fawr, gan sicrhau bod pob manylyn yn berffaith. Yn bwysig, nid ydym mewn unrhyw ffordd yn gyfyngedig i unrhyw ddyluniadau. Mae ein gwasanaeth yn golygu ein bod bob amser yn barod i weithio mewn partneriaeth â'r cleient i gynhyrchu dyluniad o'ch dewis, cyn symud ymlaen i'r adeiladu. Ein nod yw creu cartref o’r safon uchaf.

Award winning construction company- LABC Building Excellence Award 2018 

Einon Logo

Find Us on:

Facebook

Instagram

Location

Rhos,
Llandysul,
Carmarthenshire,
SA44 5AF

Contact

Einonhomes@gmail.com

 01559 370147